Terms and conditions

REGULAMIN

STRONY INTERNETOWEJ

http://www.betdudes.com

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin, określany dalej, jako: „Regulamin” określa zasady korzystania ze strony internetowej http://www.betdudes.com, określanej, jako „Strona”.

Strona umożliwia uczestnictwo w interaktywnej zabawie, która polega na typowaniu Wyników Meczów dyscyplin sportowych. Użytkownicy typują Wyniki Meczów według własnego uznania. Za dobre typowanie otrzymują Punkty i wspólnie z innymi Uczestnikami tworzą Tabelę. Uzyskane Punkty nie skutkują jakąkolwiek wygraną rzeczową, pieniężną czy możliwością przedłużenia zabawy, tylko mają rywalizacyjny charakter w stopniu czysto towarzyskim.

Celem Strony jest dostarczenie treści związanych z funkcjonowaniem zabawy oraz treści informacyjnych dotyczących wydarzeń sportowych i popularyzacji sportu.

Właścicielem Strony jest firma: Forfour Sp. z o.o., określana, jako “Organizator”.

Użytkownikiem Strony może zostać każda osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do wykonywania czynności prawnych. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne
i równoznaczne z akceptacją w całości Regulaminu.

Założenie i prowadzenie samego Profilu Użytkownika na Stronie jest bezpłatne.

Organizator nie przyznaje nagród rzeczowych czy też pieniężnych Użytkownikom, a typowanie wyników nie jest związane z obstawianiem i wpłaceniem jakichkolwiek kwot pieniężnych dotyczących typowanego wyniku.

Organizator zachowuje prawo do organizowania na stronie konkursów, które będą podlegać odrębnym warunkom i regulaminom.

 

 

§ 2 Terminy i definicje

 

Używane w Regulaminie terminy dotyczące Strony, pisane z wielkiej litery, bez względu na użytą liczbę mnogą lub pojedynczą, oznaczają:

 

Serwis www.betdudes.com („Serwis”) - serwis internetowy prowadzony w domenie internetowej www.betdudes.com i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.

 

„Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca ze Strony w celu uczestnictwa w Rywalizacji
w danym sezonie Rozgrywek. Użytkownik może wybrać interesujące go Rozgrywki, stworzyć Rywalizację i generować zaproszenia do wspólnej zabawy dla innych Użytkowników. Do momentu rozpoczęcia meczu lub całej kolejki meczów (jeżeli zaczynają się o tej samej porze) Użytkownicy typują, jakim wynikiem zakończy się każdy z Meczy w danej rundzie Rozgrywek i wpisują wskazany Wynik na stronie.

 

„Uczestnik” – Użytkownik, który utworzył swój profil na stronie.

 

„Kapitan” - Uczestnik, który tworzy Rywalizację wybierając Rozgrywki oraz zaprasza innych Uczestników do Rywalizacji.

 

„Logowanie” – podczas pierwszego wejścia na Stronę, każdy Użytkownik musi utworzyć Profil Użytkownika. Utworzenie Profilu Użytkownika jest równoznaczne
z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

„Profil Użytkownika” - zawiera imię i nazwisko, hasło oraz adres email. Dane, które użytkownik podaje dobrowolnie, mogą obejmować także: datę urodzenia, ulubiony zespół sportowy, kraj, miasto oraz numer telefonu komórkowego. Użytkownik może utworzyć jeden profil dla jednego adresu e-mail.

 

„Rozgrywki ” – jeden pełen cykl Rozgrywek międzynarodowych, ligowych lub pucharowych w ramach ligi polskiej, angielskiej, niemieckiej lub innych, rozgrywek
w ramach UEFA, meczów eliminacyjnych i finałów imprez mistrzowskich FIFA. Organizator dopuszcza możliwość dodawania na Stronie nowych Rozgrywek w ciągu roku, nawet podczas ich trwania. Rozgrywki obejmują dyscypliny sportowe określone przez organizatora.

 

„Mecz” – impreza sportowa zakończona oficjalnym wynikiem podanym
w ogólnodostępnych mediach. Sędzia główny sygnalizuje moment rozpoczęcia Meczu,
a trwa on do ostatniego gwizdka sędziego głównego kończącego zawody lub przerywającego je w ten sposób, że Mecz nie będzie kontynuowany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów lub godzin rozpoczęcia poszczególnych Meczy.

 

„Wynik” – uzyskany w realnym Meczu jest umieszczany na Stronie i dotyczy końcowego wyniku Meczu w ramach regulaminowego lub (jeśli to nastąpi) przedłużonego czasu gry. Wynik jest umieszczany na Stronie, w miarę możliwości w czasie rzeczywistym,
w momencie zakończenia meczu lub przynajmniej raz dziennie w godzinach 23.00-23.59.
W przypadku niemożności opublikowania wyniku meczu z powodu jego niedokończenia lub przełożenia, Organizator nie publikuje Wyniku, co nie ma wpływu na sytuację w tabeli.
W przypadku zaistnienia innych Wyników w różnych mediach, decydującym jest Wynik umieszczony na oficjalnej stronie oficjalnego organizatora danych Rozgrywek.

 

„Dyscyplina” – obejmuje rodzaj imprezy sportowej podlegającej regułom sędziowania przyjętym przez międzynarodowe organizacje związków sportowych, która kończy się oficjalnym wynikiem sportowym. Organizator zachowuje prawo do oferowania na Stronie także innych Dyscyplin niż piłka nożna.

 

“Rywalizacja” – obejmuje Mecze (imprezy sportowe) w ramach jednego sezonu Rozgrywek, które są typowane przez Uczestników. Jedna Rywalizacja nie może obejmować w tym samym czasie więcej niż jednych Rozgrywek. W Rywalizacji przyznawana jest Punktacja, dzięki której tworzy się Tabela.

 

“Tabela” – obejmuje nazwy Uczestników oraz zestawienie Punktacji uzyskanej przez nich
w ramach jednej Rywalizacji. Kapitan inicjujący Rywalizację może nadać dowolną nazwę danej Tabeli. Po każdej kolejce Meczów Tabela zmienia się, a miejsca Uczestników w Tabeliprzyznawane są na podstawie prawidłowego wskazania Wyniku Meczu.

 

„Typowanie” – Uczestnik wpisuje w odpowiednie pole na Stronie typowany przez siebie Wynik Meczu. Zmiana typowanego wyniku jest możliwa do momentu rozpoczęcia meczu lub zamknięcia tej możliwości przez Organizatora.

 

„Punktacja” – Uczestnicy rozgrywki w zależności od uzyskanych Wyników tworzą wspólną Tabelę, w której wzajemnie konkurują wyłącznie poprzez towarzyskie porównywanie Wyników. W Tabeli Punktacja przyznawana jest według następujących zasad:

Za prawidłowy wynik meczu 3 punkty,

Za prawidłowo typowanego zwycięzcę lub remis, ale błędny wynik: 1 punkt,

Za błędnie typowany wynik lub za brak wytypowanego wyniku danego Meczu: 0 punktów

 

„Punktacja dodatkowa” – Punktacja wprowadzona dodatkowo, może obejmować każdorazowo inne zmienne zdarzenia związane z danymi Rozgrywkami określone przez Organizatora. Zdarzenia te mogą obejmować, np.: nazwisko najlepszego strzelca w ramach Rozgrywek, kolejność zespołów w Rozgrywkach, drużyny w finałach rozgrywek lub play off, typowanie Zwycięzcy 5 kolejnych Meczy lub podobne. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zdarzeń w kategorii inne. Punktacja dodatkowa jest określona i wynosi od 1 do 10 punktów za prawidłowo wytypowane jedno określone zdarzenie (przyznawana w zależności od skomplikowania prawdopodobieństwa zdarzenia, które określa Organizator). Punktacja dodatkowa jest doliczana do sumy uzyskanych Punktów po zakończeniu Rywalizacji i niniejszym ma wpływ na końcową kolejność Uczestników umieszczonych w Tabeli. Udział użytkowników w wytypowaniu zdarzenia objętego Punktacją dodatkową jest dobrowolny i nie blokuje dalszego udziału w Rywalizacji.

 

„Statystyki” – obejmują wszelkie dane liczbowe dotyczące Punktów, skuteczności
i tendencji typowania Wyników poszczególnych Meczy lub całej Rywalizacji. Uczestnicy
w ramach jednej Rywalizacji mają możliwość zapoznania się ze Statystykami innych Uczestników Rywalizacji.

 

„Serwis społecznościowy” – Organizator ma możliwość wykorzystania logowania do Gry
z wykorzystaniem danych do logowania z serwisów społecznościowych np. Facebook lub inne zabezpieczone loginem i hasłem. W przypadku logowania przy użyciu Serwisu Społecznościowego, dane dotyczące nazwy Użytkownika będą załadowane automatycznie do jego Profilu.

 

 

§ 3 Ograniczenia

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

Wszelkie materiały, a głównie elementy grafiki, układ oraz kompozycja tych elementów, jak i znaki towarowe oraz inne informacje podane na Stronie stanowią przedmiot praw wyłącznych Organizatorowi, tj. przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym
z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika oraz zamknięcia Rywalizacji w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby Strona była dostępna nieprzerwanie.
W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy działanie Strony może zostać zawieszone. Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu. Informacja o czasowym zawieszeniu systemu będzie dostępna dla Użytkowników na Stronie.

Dane osobowe Użytkowników umieszczone w Profilu Użytkownika są administrowane przez Organizatora i mogą zostać wykorzystane na potrzeby wysyłki newslettera oraz innych działań marketingowych. Przy czym Użytkownik wyraża stosowną zgodę na ich przetwarzanie, a także ma prawo wglądu, dostępu do danych, poprawiania, a także do żądania usunięcia danych.

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom.

Spory, zapytania, sugestie Użytkowników dotyczące działania Strony są przyjmowane przez Organizatora drogą mailową na adres email: kontakt@betdudes.com

Organizator na każdym etapie Rozgrywek zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych, bezpłatnych funkcjonalności Strony oraz funkcjonalności płatnych wyraźnie oznaczonych, jako opcja Premium. Ceny funkcjonalności Premium są dostępne na Stronie.

 

 

 

§ 4 Korzystanie z Serwisu

 

Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. Usługodawca ma nadto prawo do zmiany kolejności publikowanych treści w tym wyróżniania treści przez siebie wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Materiałów.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do: niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.); niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami; niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe; nierozpowszechniania treści pornograficznych; nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów bezpieczeństwa Serwisu

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały w ramach komentarzy

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować na adres: kontakt@betdudes.com

 

 

§ 5 Szczegółowe warunki umieszczania komentarzy.

 

Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika.

Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

Niedopuszczalne jest  umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.

Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób

 

 

§ 6 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 

Dla uzyskania dostępu do Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: dostępu do Internetu; prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej.

Usługodawca nie ponosi kosztów uzyskania przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Materiału lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

 

 

§ 7 Własność intelektualna

 

Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

 

 

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę.

Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@betdudes.com

Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.

Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Regulamin może ulec zmianie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez jego publikację pod adresem internetowym Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Jeżeli w terminie dwutygodniowym od dnia publikacji Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy skierowane na następujący adres elektroniczny kontakt@betdudes.com. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Siedziba Organizatora mieści się w Warszawie, przy ul. Plac Bernardyński 2/2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2016 roku.

 

Important: Using this websites means accepting the use of cookies. More about cookies Accept and close